KONTAKT

IMPORTER I GENERALNY DYSTRYBUTOR CIĄGNIKÓW TYM:

„HYDRO-MASZ” SP.Z O.O SP.K

Zapole 79/5

98-275 Brzeźnio

tel./fax +48 43 820 38 95

www.hydro-masz.pl

hydromasz@hydro-masz.pl

REGIONALNI KIEROWNICY SPRZEDAŻY
Marcin Warmiński +48 609 407 405 (Polska północna)
marcinwarminski@hydro-masz.pl
Jan Zarębkiewicz +48 517 296 749 (Polska południowa)
janzarebkiewicz@hydro-masz.pl

Sprzedaż zagraniczna:
Piotr Pawełczyk – 517 296 741 – gwarancje@hydro-masz.pl

Sprzedaż regionalna firmy Hydro-Masz:
Marcin Sęcerski – 501 556 369 – marcinsecerski@hydro-masz.pl
Tomasz Gruchot – 500 024 177 – tomaszgruchot@hydro-masz.pl
Bartek Gidelski – 665 605 105 – bartekgidelski@hydro-masz.pl
Grzegorz Piwowarski – 509 871 321 – grzegorzpiwowarski@hydro-masz.pl

Sklep z częściami:
Michał Lipa –  509 224 552 – michallipa@hydro-masz.pl
Zbigniew Szlawski –  517 296 769 – magazyn@hydro-masz.pl

Serwis ciągników:
Marcin Ślązak – 509 741 842 – marcinserwis@hydro-masz.pl

Marketing:
Bartek Gidelski – 665 605 105 – bartekgidelski@hydro-masz.pl

Korzystając z formularza zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych przez tę witrynę.

?

Informacja dla korzystającego z formularza kontaktowego Hydro - masz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Szanowni Państwo,

W związku z rozpoczęciem obowiązywania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej RODO)., proszę o zapoznanie się z poniższymi informacjami!!!

Nota Prawna:

Zgodnie z art. 13 RODO administrator danych zbierając dane osobowe bezpośrednio od osób których dane dotyczą (czyniąc to jako administrator danych), tj., również od Państwa zobowiązany jest do przekazania tej osobie wszystkich wymaganych i wymienionych w tym przepisie informacji.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (Obowiązek informacyjny)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Hydro - masz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (dalej zwany: Hydro - masz ) z siedzibą w Zapolu 79/5, 98- 275 Brzeźnio, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000541237, NIP : 8272307343,.

 

Cel, zakres i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Hydro - masz w celach kontaktowych i w zakresie określnym w formularzu kontaktowym, podstawę prawna przetwarzania Pani/Pana danych stanowi w tym wypadku artykuł 6 ust.1 lit f) RODO. Jednocześnie informujemy, że w wypadku skorzystania przez Pana/Panią z usług administratora danych osobowych Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją umowy (podstawa prawna przetwarzania danych osobowych artykuł 6 ust. 1 lit b) RODO, marketingu własnych produktów i usług (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), w celach podatkowych i rachunkowych (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit c) RODO).

Podmioty, którym mogą być udostępnione Pani/Pana dane osobowe:

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom w wypadku wyrażenia przez Panią/Pana dobrowolnej zgody na udostępnienie tych danych podmiotom które Pani/Pan wskaże w swoim oświadczeniu (np. Towarzystwom Ubezpieczeniowym, rodzinie, etc.) lub w wypadku obowiązku udostępnienia danych osobowych wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa podmiotom uprawnionym do ich otrzymania, w szczególności Narodowemu Funduszowi Zdrowia, Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, powszechnemu operatorowi pocztowemu, organom dochodzeniowo-śledczym, sądom. Ponadto, Pani/Pana dane osobowe mogę być ujawniane podmiotom wspierającym działania Hydro - masz tj.: serwisanci systemów informatycznych, kancelarie prawne, firmy consultingowe i audytorskie. Hydro - masz będzie ujawniać w/w podmiotom Pani/Pana dane osobowe zawsze z poszanowaniem bezpieczeństwa Pani/Pana danych osobowych nakładając na te podmioty obowiązki zachowania tych danych w poufności. Hydro - masz będzie wybierać tylko takie podmioty do świadczenia na jej rzecz usług, które dają należyte gwarancje wypełniania wymogów wynikających z RODO.

Hydro - masz nie ma zamiaru przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. W sytuacji skorzystania przez Panią/Pana usług Hydro - masz sp. z o.o. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zawarcia i wykonania Umowy, po czym dane będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń i czynów karalnych (przedawnienie roszczeń w relacjach gospodarczych wynosi przeważnie 3 lata, natomiast w wypadku umów zawartych z konsumentami, z wyłączeniem roszczeń okresowych, okres ten wynosi 10 lat.). Przetwarzanie danych w celach rachunkowych i podatkowych, co do zasady będzie się odbywać przez okres nie, krótszy niż 5 lat, przy czym szczegółowe okresy są określone w przepisach prawa np. przepisach podatkowych. Dodatkowo Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług Hydro - masz i będą przechowywane do czasu wniesienia przez Panią/Pana ewentualnego sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby realizacji takich celów.

Przysługujące Pani/Panu prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Hydro - masz

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia gdy są nadmiarowe lub nieprawdziwe, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, lub gdy są one przetwarzane na potrzeby marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim . Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia każdej wyrażonej przez siebie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych, w tym ich udostępniania, w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Pani/Panu w związku z przetwarzaniem danych osobowych prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usług przez Hydro – masz. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać decyzjom opierającym się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Kontakt z administratorem danych osobowych: Jeśli chciałaby/chciałby Pani/Pan dowiedzieć się więcej w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych, zmienić złożone przez siebie któreś z oświadczeń lub skorzystać z przysługujących jej/jemu powyżej wskazanych praw, prosimy o kierowanie korespondencji pod adres siedziby Hydro - masz W przypadku skierowania w/w/ korespondencji, Hydro - masz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa udzieli Pani/Panu odpowiedzi w terminie 30 dni. Z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań jakie nam Pani/Pan przekaże termin odpowiedzi może ulec wydłużeniu do 90 dni, wówczas poinformujemy Panią/Pana w terminie miesiąca o takim wydłużeniu.